کدهای انیمه ای :: دنیای انیمه ای من

دنیای انیمه ای من

یه جا فقط و فقط انیمه هر نوعی

دنیای انیمه ای من

یه جا فقط و فقط انیمه هر نوعی

دنیای انیمه ای من
نویسندگان

۳ مطلب با موضوع «کدهای انیمه ای» ثبت شده است

 فرم مخصوص قالب ساده وبلاگ:

 رنگ عنوان وبلاگ: 

رنگ شرح خلاصه:

رنگ لینک ها در حالت معمولی:

رنگ لینک ها در حالتی که اشاره گر روی آن است:

 رنگ اصلی پس زمینه صفحه: 

تصویر بالای صفحه (با قابلیت تعویض تصویر توسط شما):

فاصله شروع متن عنوان وبلاگ از بالای وبلاگ:

رنگ عنوان مطالب در حالت معمولی:

رنگ لینک عنوان مطالب در حالتی که اشاره گر روی آن است: 

رنگ نوشته های پست ها: 

رنگ قلم متن زیر پست : 

 تصویر جداکننده مطالب: 

 رنگ فاصله ی پست ها: 

فاصله ی شروع منو سمت چپ از بالای وبلاگ:

رنگ عنوان های هر باکس: 

تصویر چپ:

رنگ فاصله ی بین باکس ها : 

رنگ بخش کدها و اسکریپت های وبلاگ: 

قیمت:تبادل لینک

فرم مخصوص قالب حرفه ای وبلاگ:

عکس پس زمینه بلاگ:

عرض بلاگ:

محل قرار گرفتن بلاگ

تکرار عکس پس زمینه:

حالت قرار گرفتن عکس پس زمینه:

رنگ پس زمینه بلاگ:

عکس پس زمینه عنوان بلاگ:

تکرار عکس پس زمینه عنوان بلاگ:

محل قرار گرفتن عنوان بلاگ:

رنگ عنوان بلاگ:

پس زمینه عنوان بلاگ:

عکس پس زمینه بلاگ:

بسته رنگی:

محل قرار گرفتن منو:

قیمت:تبادل لینک+۱۰نظر

فرم مخصوص بالابر وبلاگ:

آدرس عکس:

قیمت:۲نظر

فرم مخصوص رنگ نوشته و لینک ها:

رنگ نوشته:

 رنگ پس زمینه نوشته:

قیمت:۴نظر

فرم مخصوص سئو وبلاگ:

آدرس وبلاگ:

قیمت:۱نظر

فعلا همینا.
 • sakura ss.

این شکلیه👆

اینم کدش👇

<!-- www.webniaz.blogfa.com --->
<script type="text/javascript" src="http://cafe-webniaz.ir/abzar/goup/up1.js"></script>
<script>var abzar = "<img src=http://bayanbox.ir/view/4433868646473262186/IMG-20160830-104153.jpg>";</script>
<script type="text/javascript" src="http://cafe-webniaz.ir/abzar/goup/up2.js"></script>
<script src="http://cafe-webniaz.ir/abzaronline/www.jquery.min.js?v39067"></script>
<!-- www.webniaz.blogfa.com --->
 • sakura ss.
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
		
<html>

	<head>
		<title>[cb:blog_page_title]</title>
		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
		<meta http-equiv="Content-Language" content="fa">
		<meta name="description" content="[cb:blog_meta_description]" />
		<meta name="keywords" content="[cb:blog_meta_keywords]" />
		
		<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[cb:blog_title]" 
		 href="[cb:blog_rss_href]" />
		<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="[cb:blog_title]" 
		 href="[cb:blog_atom_href]" />
	
	</head>
	<style>
		*{font-family:tahoma;direction:rtl;color:#333333}
		#sidebar{float:left;width:200px;margin-right:5px}
		#content{float:right;width:500px;padding:20px}	
		#body{display:block;font-size:12px}
		
		a,a:hover,a.visited{text-decoration:none}
		.inbox{list-style:none; padding:0 4px}
		ul{padding:3px;margin:5px;}
		h2{color:red}
		h2 a{color:crimson; font-size:25px; font-family:arial}
		h3{color:Tomato; margin-top:0; font-size:20px; font-family:arial; text-align:center}
		#header h1 a{font-size:35px; font-family:arial; float:center; color:3366FF}		
		#header h1{margin:0; height:50px; overflow:hidden}
		
		.author_box img{float:right;border:none;}
		.mihan_logo{text-align:center;height:131px;margin-top:10px;
	background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/logo/poweredby.gif) no-repeat top center;}
		.slogan{
			color:#333333; text-align:center; padding:5px 0;
			background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/template_packages/2/body_background.png) repeat;
			background: expression(#FFFFFF);
		}
		
		#footer{font-size:9px;display:block;margin-top:50px; float:left}
		#footer a,#footer a:hover,#footer a:visited{color:#000;}
		
		.hr{border-top:1px solid #CCCCCC;height:1px;margin:3px;}	
		
		body{margin:0; background: #33FF33 url(http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_template/1213/3638108_photo_mid.gif) repeat fixed center}
		
		.sidebar_box{background-color:#E0E0E0; padding:10px 5px; line-height:5px; line-height:20px}
		.sidebar_box_border{background-color:#E0E0E0; height:1px; display:block; overflow:hidden}
		.sidebar_box_border_div{width:185px;}
		.seprator{margin-bottom:10px}
		.main_menu{text-align:center}
		.blog_title{color:#3366FF}
		
		#header{height:100px; overflow:hidden; background: #575757 url(http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_template/1213/3638108_photo_top.gif) center no-repeat}
		#body{
			background: url(http://static.mihanblog.com//public/images/template_packages/2/body_background.png) repeat;
			background: expression(#FFFFFF);
		}
		#blog_body{width:750px; margin:30px auto; }
		#footer_background{background: url(http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_template/1213/3638108_photo_bot.gif) repeat-x; padding-bottom: 100px}
	
		.clearfix {
			display:inline-block;
		}
		.clearfix:after {
			clear:both;
			content:'.';
			display:block;
			height:0;
			visibility:hidden;
		}
		* html .clearfix {
			height:1%;
		}
		.clearfix {
			display:block;
		}
	</style>
	<body>

		<div id="blog_body">
	
			<div id="header">
				<h1><p style="text-align:center; margin:0"><a class="blog_title" href="[cb:blog_address]" style="margin:10px">[cb:blog_title]</a></p></h1>
			</div>
		
			<div class="slogan">[cb:blog_slogan]</div>
			
			<div class="clearfix">
			
				<div id="body" class="clearfix">
					
					<div id="content">
						<cb:block_post>
							<cb:loop_post>
								<div>
									<h2>
										<a href="[cb:post_href]">[cb:post_title]</a>
									</h2>
									<p class="date">
										[cb:post_create_date] [cb:post_create_time]
									</p>
								</div>
			
								<b>نویسنده :</b>
								<a href="[cb:post_author_href]">
									[cb:post_author_name]
								</a> 
			    			
								<br/>
			
								<cb:block_post_category>
									<b>ارسال شده در:</b>
									<cb:loop_post_category>
										<a href="[cb:post_category_href]">
											[cb:post_category_name]
										</a>،
									</cb:loop_post_category>
			       	 		   
									<br>
								</cb:block_post_category>
			    			     	
								[cb:post_author_photo_big]
								[cb:post_body1]
								[cb:post_body2]
				      	
								<br>
								
								[cb:post_continue_link]
								
								<br>
								<br>
				      	
								<a target="_self" href="[cb:post_comment_href]">
									<b>دیدگاه ها : </b>
									[cb:post_comment_count] [cb:post_comment_text]
								</a> 
								
								<br/>
			
								<cb:block_post_tag>
									<b>برچسب ها:</b>
									<cb:loop_post_tag>
									<a href="[cb:post_tag_href]" >
										[cb:post_tag_name]
									</a> ،
									</cb:loop_post_tag>
								  
									<br/>
								</cb:block_post_tag>
					
								<cb:block_post_related_link>
									<b>دنبالک ها:</b>
									<cb:loop_post_related_link>
									<a href="[cb:post_related_link_href]" target="_blank">
										[cb:post_related_link_name]
									</a> ،
									</cb:loop_post_related_link>
									
									<br/>
								</cb:block_post_related_link>
					    		 			
								<b>آخرین ویرایش:</b>
								[cb:post_edit_date] [cb:post_edit_time]
								
								<br><br>
							
							</cb:loop_post>
						</cb:block_post>
				   	
						<br><br>
				   		 
						<cb:block_general_list>
							<cb:loop_general_list>
								<a href=" [cb:general_list_href]" title=" [cb:general_list_title]">
									[cb:general_list_text]
								</a><br>
							</cb:loop_general_list>		 
						</cb:block_general_list>	   	
					
						<cb:block_pages>
							تعداد کل صفحات : [cb:pages_total] 
							<cb:loop_pages>
							<a href=" [cb:pages_href]"> [cb:pages_no]</a> 
							</cb:loop_pages>
						</cb:block_pages>
			
					
						<div id="footer" class="clearfix">
							<strong>
								POWERED BY <a href="http://www.mihanblog.com/">
								<font color="#FF0000" size="2px">M</font>IHAN
								<font color="#FF0000" size="2px">B</font>LOG.COM</a>
							</strong>
						</div>
					</div>		
				
					<div id="sidebar">
							<cb:block_search>
								<div class="sidebar_box_border_div">
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<div class="sidebar_box">
										<input type="text" name="search_text" style="width:90px"/>
										<input type="submit" value="[cb:search_button_text]"/>
									</div>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
								</div>
							</cb:block_search>
						  
							<div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
					
							<div class="sidebar_box_border_div">
								<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
								<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
								<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
								<div class="sidebar_box">
									<div style="text-align:center">
										<div align="center" style="border:none; width:160px; overflow:hidden">[cb:blog_logo]</div>
										<a href="[cb:blog_email]"> پست الکترونیک</a><br/>
										<a href="[cb:blog_contact_href]">تماس با ما</a><br/>
										<div style="text-align:center">[cb:blog_description]</div>
										<div class="clearfix" style="margin-right:70px">
											<a href="[cb:blog_rss_href]"><img style="border:none; float:right" src="http://static.mihanblog.com//public/images/icon/rss.gif"/></a>
											<a href="[cb:blog_Atom_href]"><img style="border:none; float:right" src="http://static.mihanblog.com//public/images/icon/atom.gif"/></a>
										</div>
									</div>
								</div>
								<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
								<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
								<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
							</div>

							<div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
							
							<cb:block_poll>
								<div class="sidebar_box_border_div">
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<div class="sidebar_box">
										<h3>نظرسنجی</h3>
										[cb:poll_question]<br>
										<cb:loop_poll>
											[cb:poll_answer]
											<br>
										</cb:loop_poll>	
										<input type="submit" value="[cb:poll_button_text]"/>
									</div>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
								</div>
							</cb:block_poll> 
														
							<div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>					
							
							<cb:block_blog_tag_cloud>
								<div class="sidebar_box_border_div">
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<div class="sidebar_box">
										<h3>اَبر برچسبها</h3>
										<cb:loop_blog_tag_cloud>				
											<a href="[cb:blog_tag_cloud_href]" style="font-size:[cb:blog_tag_cloud_size]em">
												[cb:blog_tag_cloud_text] 
											</a>
										</cb:loop_blog_tag_cloud>	
									</div>	
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
								</div>
							</cb:block_blog_tag_cloud>

							<div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>					
							
							<cb:block_blog_category>
								<div class="sidebar_box_border_div">
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<div class="sidebar_box">
										<h3>آرشیو موضوعی</h3>
										<cb:loop_blog_category>
											<a href="[cb:blog_category_href]"> 
												[cb:blog_category_name]([cb:blog_category_post_count])
											</a> 
											<br/>
						     		</cb:loop_blog_category>
									</div>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
								</div>
							</cb:block_blog_category>
							
							<div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>														

							<cb:block_author>
								<div class="sidebar_box_border_div">						  
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<div class="sidebar_box">
										<div>
											<h3>نویسندگان</h3>
											<cb:loop_author> 	
												[cb:author_photo_small]
												<a href="[cb:author_href]">
													[cb:author_name]([cb:author_post_count])
												</a>
											<br/>
											</cb:loop_author>
										</div>
									</div>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
								</div>
							</cb:block_author>
							
							<div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>					
							
							<cb:block_extrapage>
								<div class="sidebar_box_border_div">
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<div class="sidebar_box">
										<h3>صفحات جانبی</h3>
										<cb:loop_extrapage>   	
											<a href="[cb:extrapage_href]">
												[cb:extrapage_title]
											</a>
											<br/>
										</cb:loop_extrapage>   	
									</div>	
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
								</div>
							</cb:block_extrapage> 
							
							<div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>						  							
							
							<cb:block_blog_archive>
								<div class="sidebar_box_border_div">
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<div class="sidebar_box">
										<h3>آرشیو</h3>
										<cb:loop_blog_archive>
											<a href="[cb:blog_archive_href]">[cb:blog_archive_text]</a>
											<br/>
										</cb:loop_blog_archive>
										<a href="[cb:blog_archive_full_list_href]"><b>همه آرشیوها</b></a>
									</div>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
								</div>
							</cb:block_blog_archive>			  														
							
							<div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>					
							
							<cb:block_link>
								<div class="sidebar_box_border_div">
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<div class="sidebar_box">
										<h3>لینکستان</h3>
										<cb:loop_link>   	
											<a href="[cb:link_href]" title="[cb:link_title]" target="_blank">
												[cb:link_text]
											</a>
											<br/>
										</cb:loop_link>
										<a href="[cb:link_full_list_href]"><b>همه لینکها</b></a>
									</div>	
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
								</div>
							</cb:block_link>	
						  
							<div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>					
							
							<cb:block_linkdaily>
								<div class="sidebar_box_border_div">
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<div class="sidebar_box">
										<h3>لینکدونی</h3>
										<cb:loop_linkdaily>   	
											<a href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]" target="_blank">
												[cb:linkdaily_text]
											</a>
											<br/>
										</cb:loop_linkdaily>
										<a href="[cb:linkdaily_full_list_href]"><b>همه لینکها</b></a>
										<a href="[cb:linkdaily_new_href]"><b>ارسال لینک</b></a>
									</div>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
								</div>
							</cb:block_linkdaily>  														 	
							
							<div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>					
							
							<cb:block_blog_recent_post>
								<div class="sidebar_box_border_div">
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>	  
									<div class="sidebar_box">
										<div>
											<h3>مطالب اخیر</h3>
											<cb:loop_blog_recent_post> 	
												<a href="[cb:blog_recent_post_href]">
													[cb:blog_recent_post_text]
												</a>
												<br/>
											</cb:loop_blog_recent_post>
										</div>
									</div>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
								</div>
							</cb:block_blog_recent_post>
							
							<div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>														
							
							<cb:block_stat>
								<div class="sidebar_box_border_div">
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
								  <div class="sidebar_box">
										<h3>آمار وبلاگ </h3>
										کل بازدید:[cb:stat_total_view]<br/>
										بازدید امروز :[cb:stat_today_view]<br/>
										بازدید دیروز : [cb:stat_yesterday_view]<br/>
										بازدید این ماه : [cb:stat_this_month_view]<br/>
										بازدید ماه قبل : [cb:stat_last_month_view]<br/>
										تعداد نویسندگان : [cb:stat_total_author]<br/>
										تعداد کل مطالب : [cb:stat_total_post]<br/>
										آخرین بازدید : [cb:stat_last_view_date]<br/>
										آخرین بروز رسانی : [cb:stat_modify_date]<br/>
									</div>	
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 1px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 2px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
									<b class="sidebar_box_border" style="margin:0 3px"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></b>
								</div>
							</cb:block_stat>							 							
						  
							<div class="seprator"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>					

							<div class="sidebar_box_border_div">
								[cb:blog_script]
							</div>

							<div class="sidebar_box_border_div">
								<div class="mihan_logo"></div>
							</div>
					</div>

				</div>
			</div>
			
			<div id="footer_background"><img src="http://static.mihanblog.com//public/images/empty.gif"/></div>
								
		</div>				
		
	</body>

</html>
 • sakura ss.